QUY TẮC DẤU NGOẶC VỚI HỌC SINH LỚP 6

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc, nếu trước dấu ngoặc có dấu trừ “–”, ta đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc, dấu trừ “–” thành dấu cộng “+”, dấu cộng “+” thành dấu trừ “–”.

Nếu trước ngoặc có dấu cộng “+”, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc.

Ví dụ 1: 93 – (31– 56 + 24) = 93 – 31 + 56 – 24

Trước ngoặc () có dấu “–”, khi bỏ dấu () ta đổi dấu của tất cả các số hạng trong () là 31 thành – 31, – 56 thành +56, +24 thành –24.

Ví dụ 2: 52 – ( – 12 –45 + 61) = 52 + 12 + 45 – 61.

Trước ngoặc () có dấu “–”, khi bỏ dấu () ta đổi dấu của tất cả các số hạng trong () là – 12 thành + 12, – 45 thành + 45, + 61 thành – 61.

Ví dụ 3: (24 – 63 ) – ( 22 – 14) = 24 – 63 – 22 + 14.

Trước () thứ nhất là dấu “+”, khi bỏ dấu () ta giữ nguyên dấu các số hạng 24 vẫn là 24, – 63 vẫn là – 63

Trước () thứ hai là dấu “–”, khi bỏ dấu () ta đổi dấu tất cả các số hạng trong () là  22 thành – 22, – 14 thành 14.

Để củng cố quy tắc dấu ngoặc, hãy thực hiện bài kiểm tra dưới đây.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *